Vooraf:
De Franse, Duitse en Engelse vertaling van de huidige algemene voorwaarden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Vaak gestelde vragen betreffende www.brouwland.com

1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen in deze Algemene Voorwaarden?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze Algemene Voorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

 • Overal waar we verwijzen naar “Koper” of “je” in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met “Consument” wordt verwezen naar elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met “Ondernemer” wordt verwezen naar elke Koper die geen Consument is.
 • Met de “Website” wordt www.brouwland.com bedoeld.
 • Brouwland” is de bv Brouwland, met maatschappelijke zetel te 3581 Beverlo (België), Korspelsesteenweg 86, en met ondernemingsnummer 0412.461.618.
 • Met “Verdeler” wordt een onafhankelijke derde verkoper bedoeld die op zelfstandige basis en voor eigen rekening de producten van Brouwland aankoopt en doorverkoopt. Een verdeler kan alleen zichzelf en nooit Brouwland verbinden.
 • Met “Algemene Voorwaarden” wordt de volledige lijst van vragen en hun antwoorden van deze algemene voorwaarden bedoeld.

De begrippen die hier gedefinieerd worden gelden voor alle vragen van de Algemene Voorwaarden.

2. Wie zijn wij?

De verkoop van goederen via deze Website wordt je aangeboden door de besloten vennootschap Brouwland, met maatschappelijke zetel te 3581 Beverlo (België), Korspelsesteenweg 86. Zij heeft het ondernemingsnummer 0412.461.618, is gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0412.461.618 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Brouwland is telefonisch te bereiken op volgende nummers:
Tel. klantenservice: +32 11 40 14 08
Tel. winkel: +32 11 40 14 07

tijdens de volgende uren:

Winkel
Maandag - Vrijdag: 10:00 - 18:00 u.
Zaterdag: 9:00 - 17:00 u.
Gesloten op zondag en Belgische feestdagen

Klantenservice en kantoor
Maandag - Donderdag: 9:00 - 17:00 u.
Vrijdag: 9:00 - 16:30 (Klantenservice tot 17:00 u.)
Gesloten op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen

Magazijn
Maandag - Donderdag: 8:00 - 13:00 u. / 13:30 - 16:00 u.
Vrijdag: 8:00 - 13:00 u. / 13:30 - 14:00 u.
Gesloten op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen

Brouwland is bereikbaar per e-mail.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de overeenkomsten?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brouwland op de Website en op elke via de Website tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Brouwland en de Koper.

De rechtsverhouding tussen de Koper en Brouwland en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) het Belgische recht; (5) de toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) en het Internationaal verdrag inzake de verjaring bij internationale verkoop van roerende goederen van 14.06.1974 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Brouwland wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Brouwland uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. Dit om voor beide partijen meer rechtszekerheid te bieden.

De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn..
Wanneer Brouwland deze Algemene Voorwaarden wijzigt zal Brouwland deze wijziging aan de Koper die een lopende bestelling heeft meedelen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden heeft de Koper het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Na kennisgeving aan de Koper, heeft deze 5 werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Koper opmerkingen formuleert dan zal Brouwland met de Koper in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen dan wordt de Koper geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Koper.

Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

Indien één of meerdere bepalingen of deel van een bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, blijven deze bepalingen of delen van bepaling van toepassing voor zover wettelijk toegelaten is. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht. Brouwland en de Koper zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze Algemene Voorwaarden .

Indien Brouwland één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Hoe lang gelden de aanbiedingen op de Website?

Elk aanbod op de Website is slechts informatief. Brouwland mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als er slechts een beperkte voorraad van een artikel is zal dit bij het artikel op de website vermeld worden. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Brouwland niet.

Ondanks het feit dat de catalogus en Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Brouwland is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brouwland is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

5. Wanneer is mijn bestelling definitief?

Voor ondernemers komt de overeenkomst slecht tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en Brouwland deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “orderbevestiging” genoemd).

Brouwland behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

Voor consumenten komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden zoals o.a. de betaling.

Indien de Koper, consument, het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd.

6. Sluit ik online een echt contract?

Brouwland en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat ook via elektronische weg, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden, een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van de bestelling. De elektronische bestanden die Brouwland bijhoudt, gelden hierbij als bewijs.

Brouwland gaat er dan ook redelijkerwijze van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en zo de overeenkomst tracht af te sluiten gerechtigd en bekwaam is om de Koper te verbinden.

7. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de artikelen zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald goed zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw en in euro tenzij specifiek door ondernemers de keuze op de website wordt gemaakt voor prijzen exclusief btw.

Alle prijzen voor ondernemers gelden EXW Beverlo (Incoterms 2020).De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de goederen, het leveradres etc..

Indien reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke betalingsmogelijkheden heb ik?).

8. Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?

Je moet enkel verzendingskosten betalen als je voor verzending kiest.

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de goederen, het leveradres etc.

Als je online bestelt, kun je tijdens het bestelproces bij ‘Stap 3. Levering’ zien hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

Als je je bestelling via telefoon of e-mail plaatst, deelt onze klantendienst je de kostprijs op eenvoudig verzoek mee.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten vind je ook op de orderbevestiging die je bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

9. Wat moet ik nu precies betalen?

Als Koper ben je gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in ‘Stap 4. Controle’ en in de orderbevestiging die je ontvangt, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brouwland worden rechtgezet.

Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met jouw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?).

10. Hoe lang gelden prijzen?

Brouwland behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de goederen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst.

In afwijking van het vorige lid kan Brouwland producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Brouwland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de goederen kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heb je evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Brouwland.

11. Wanneer en hoe moet ik mijn bestelling betalen?

In principe dien je steeds vooraf te betalen.

Bedrijven, openbare instellingen, scholen en organisaties kunnen contact opnemen met onze klantendiensten om specifieke betalingsvoorwaarden af te spreken.
Bij het plaatsen van de bestelling heb je de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Bankkaart
 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • PayPal
 • iDEAL
 • Vooruitbetaling per overschrijving
 • Sofort

Je kiest je betaalwijze in stap 5 ‘Betaling’ van het bestelproces. Als je kiest voor vooruitbetaling per overschrijving dan vind je de bankgegevens terug op de orderbevestiging en de e-mail die je zal ontvangen. Jouw bestelling zal verzonden worden nadat wij de betaling ontvangen hebben.

12. Wat als ik nog niet betaald heb?

Behoudens indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen Brouwland en de Koper, kan er geen levering plaatsvinden wanneer de bestelling niet integraal betaald is.

Indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen Brouwland en de Koper, ondernemer, dienen de facturen te worden betaald op het tijdstip zoals opgenomen in deze regeling. Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 5 werkdagen aan Brouwland worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

Indien de Koper, ondernemer, de bestelling niet tijdig betaalt, behoudt Brouwland zich het recht voor om de levering, ook deze van andere bestellingen, op te schorten.

De Koper, ondernemer, dient vanaf de 20e kalenderdag na de eerste betalingsherinnering alle kosten te vergoeden met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Redelijke honoraria van advocaten, die Brouwland moet maken voor het afdwingen van de naleving van deze Algemene Voorwaarden.
 • Intresten ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Een forfaitaire schadevergoeding van:
  • 20 EUR voor openstaande saldi tot 150,00 EUR
  • 30 EUR + 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 EUR – 500,00 EUR
  • 65 EUR + 5% van het verschuldigde factuurbedrag boven 500,00 EUR, met een maximum van 2.000,00 EUR

Brouwland behoudt zich eveneens het recht voor de betreffende overeenkomst, en eventuele andere overeenkomsten die nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook van de eventueel verschuldigde intresten en schadevergoedingen, worden alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, procedure WCO/gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Koper.

De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Brouwland. Tot zolang mag de Koper de gekochte goederen niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte goederen toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brouwland te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Brouwland van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde goederen terug te vorderen van de Koper. Wanneer Brouwland de goederen terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling van deze goederen geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Brouwland om hogere schade te bewijzen.

13. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. Brouwland is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

14. Kan ik veilig online betalen?

Voor de verwerking van de online betalingen doet Brouwland beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Brouwland stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Koper die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Brouwland heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper, kan Brouwland in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

15. Wat is een standaard levering?

T.a.v. ondernemers gebeurt de levering steeds EXW Beverlo (Incoterms® 2020). Brouwland is van haar leveringsverplichting bevrijd wanneer zij de goederen:

 • Hetzij ter beschikking stelt aan de door de Koper gekozen vervoerder, indien de Koper opteerde voor verzending;
 • Hetzij aflevert in het transportmiddel van de Koper, indien de Koper ervoor opteerde de goederen zelf op te halen.

Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de orderbevestiging vanwege Brouwland wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Brouwland zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Brouwland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
T.a.v. consumenten geldt als plaats van levering het adres dat de Koper via de Website aan Brouwland kenbaar heeft gemaakt als leveradres tenzij de klant heeft gekozen voor afhaling.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten t.a.v. consumenten berust bij Brouwland tot het moment van bezorging aan de Koper of aan een vooraf aangewezen en aan Brouwland bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Wat is de levertermijn?

Brouwland streeft ernaar om bestellingen binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst klaar te maken en te verzenden, op voorwaarde dat de bestelde artikelen in voorraad zijn..
Afhankelijk van de bestemming, duurt het 2 tot 4 dagen vooraleer je jouw bestelling ontvangt.

De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van t.o.v. de Koper, ondernemer. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Brouwland en de Koper. Brouwland kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Ta.v. consumenten geldt het volgende: Brouwland zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 maanden uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Om zicht te krijgen op de exacte levertijd, kan je contact opnemen met onze klantendienst:
telefonisch: +32 11 40 14 08
per e-mail

De door de klantendienst geleverde informatie omtrent de levertijd bindt Brouwland niet en is louter informatief.

17. Wat gebeurt er als ik niet thuis ben op het moment van bezorging?

Als je niet aanwezig bent wanneer de transporteur jouw pakje komt leveren, zal die persoon een afleverbericht achterlaten in jouw brievenbus en meestal het pakket opnieuw proberen te leveren. Ben je ook de tweede keer niet thuis, dan kan je jouw pakje afhalen in een distributiepunt in de buurt of word je gevraagd om Brouwland te contacteren om een leverdatum af te spreken. Brouwland behoudt zich het recht voor de kosten voor het herhaalde transport aan de werkelijke prijs aan jou door te rekenen.

18. Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Natuurlijk. Als je online bestelt, vink je bij ‘Stap 3. Levering’ aan dat je je bestelling komt afhalen bij Brouwland.

Als je per telefoon of e-mail bestelt, vermeld dan duidelijk dat je de bestelling wenst af te halen.

Wil je je bestelling echter bij een Verdeler afhalen, moet je je bestelling ook bij dat verkooppunt plaatsen. Zij handelen jouw bestelling af.

Heb je een bestelling geplaatst bij een van onze verkooppunten en heb je daar een vraag over, gelieve dan ook deze verdeler te contacteren, aangezien Brouwland niet over jouw bestelgegevens beschikt.

19. Wat als er iets mis is met de bestelde goederen bij levering?

Controleer bij levering steeds of je de correcte goederen hebt ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn. Bij de levering moet je steeds een leveringsnota ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen.

Niet ondertekende leveringsnota’s zullen als correcte levering aangenomen worden. Inontvangstname van de goederen sluit hun aanvaarding in.

Transportschade moet onmiddellijk na vaststelling gemeld worden, zowel aan de transporteur bij levering als schriftelijk (en dit binnen de 48 u) aan Brouwland. Als je merkt dat jouw pakket zichtbare schade heeft opgelopen tijdens het transport, dien je altijd schriftelijk voorbehoud te maken bij het ondertekenen van de leveringsnota bij ontvangst. Maak ook steeds een foto van de beschadigde levering en bezorg ons deze met een melding van de klacht via e-mail.

Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

De Koper is gehouden om kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten te vergoeden.

20. Wat als er na levering iets mis blijkt te zijn met de bestelde goederen?

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan of non-conformiteit van de ontvangen goederen, andere dan transportschade, moeten binnen de 48 uur na inontvangstname van de goederen schriftelijk worden gemeld aan Brouwland, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota of de orderbevestiging.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de ontvangen goederen ingediend door de Koper meer dan 48 uur na de inontvangstname van de goederen of na de ingebruikname daarvan zullen door Brouwland in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde goederen moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, met een maximum van 24 maanden na datum van levering schriftelijk worden gemeld aan Brouwland, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota of de orderbevestiging.

Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

21. Kan ik een bestelling annuleren of herroepen?

Annulering van een bestelling is enkel mogelijk voor standaardartikelen uit de prijslijst in gebruikelijke hoeveelheden. Standaardartikelen zijn deze die Brouwland zelf op voorraad houdt. Naast deze artikelen zijn er artikelen die Brouwland niet op voorraad houdt, en artikelen die op maat gemaakt worden op vraag van de klant. De artikelen die Brouwland zelf niet op voorraad houdt en die op maat gemaakt worden kunnen niet geannuleerd worden.

De annulering is kosteloos indien de bestelling nog niet verstuurd is. Annuleer je de bestelling nadat deze is verstuurd, dan moet je de procedure voor herroeping volgen zoals beschreven onder vraag 22. “Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?.”

Indien je een bestelling wil annuleren, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen de klantendienst:

telefonisch: +32 11 40 14 08
per e-mail

22. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als Consument kan je bij bestellingen via de Website een goed, waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk is uitgesloten, zonder problemen terugsturen of omruilen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Iedere Consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De artikelen moeten compleet, in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden.
 • Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hier vermeld.
 • De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen, die een aanvang neemt de dag na datum waarop er is afgetekend voor ontvangst bij levering.
 • Het gaat om goederen waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk werd uitgesloten (zie vraag 23. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?).

Indien je gebruik wil maken van dit herroepingsrecht moet je Brouwland binnen de 14 dagen contacteren. Dit kan telefonisch op +32 11 40 14 08, per e-mail.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je jouw beslissing om je herroepingsrecht te gebruiken hebt meegedeeld aan Brouwland overhandigen of terugzenden.

Een goed mag enkel teruggezonden worden na melding aan Brouwland. In onderling overleg kan er afgesproken worden hoe het pakket teruggestuurd moet worden. De terugzending moet altijd vergezeld zijn van een duidelijk ingevuld retourdocument

Je moet de goederen indien redelijker wijze mogelijk in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsnota terugsturen of terugbrengen naar:
Bv Brouwland
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo
België

Je bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat Brouwland ze ontvangt. Indien je de goederen wenst terug te sturen moet je beroep doen op een erkende koerierdienst. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Koper.

Indien je de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit tijdens de openingsuren van Brouwland, dewelke op de Website vermeld staan.

Ten laatste veertien dagen na de dag van ontvangst van het bericht dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht betalen we het door jou reeds betaalde bedrag, inclusief de verzendingskosten, terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terugbezorgd zijn. Let wel: indien je bij aankoop uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, zullen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.

Wij zullen pas tot terugbetaling overgaan wanneer wij alle goederen waarvoor je gebruik maakt van je herroepingsrecht hebben ontvangen, of wanneer je bewijs hebt geleverd van deze terugzending – al naar gelang het tijdstip dat het eerst valt.

Tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander (terug)betaalmiddel, zal Brouwland voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene waarmee jij de betaling aan Brouwland hebt gedaan.

23. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?

Neen, het herroepingsrecht geldt vb. niet:

 • voor dienstenovereenkomsten (zoals workshops) wanneer de uitvoering met jouw instemming reeds is begonnen;
 • voor goederen met een duidelijk persoonlijk karakter of die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd;
 • voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);
 • voor verzegelde goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer je de verpakking hebt geopend (vb; additieven, etc.);
 • voor verzegelde audio- en video-opnamen wanneer je de verpakking hebt geopend;
 • voor kranten, tijdschriften of magazines (behalve wanneer het om een abonnement zou gaan);
 • voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

Je mag overigens niet vergeten dat je als Consument instaat voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

24. Heb ik garantie op de aangekochte goederen?

Als je Consument bent, geniet je de wettelijke garantie, overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het gaat hierbij om de fabrieksgarantie. De factuurdatum geldt als begindatum van deze garantie. Houd dus steeds je originele factuur bij.
De Koper die geen Consument is, geniet deze wettelijke garantie niet.

Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Voor ondernemers worden defecten die zich manifesteren binnen een periode van 6 maanden volgend op de levering geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

Het bovenstaande geldt onverminderd enige commerciële garantie die Brouwland zou kunnen bieden.

25. Heb ik garantie op door of via Brouwland uitgevoerde reparaties?

Jawel, of het nu binnen of buiten de garantietermijn valt, de dienst-na-verkoop van Brouwland helpt je snel en goed. Je krijgt 3 maanden garantie op door Brouwland of via Brouwland uitgevoerde reparaties indien de algemene garantietermijn vroeger zou verstrijken.

26. Hoe verloopt de garantieprocedure?

Indien het goed onder garantie valt, wordt het kosteloos vervangen of hersteld door Brouwland.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet je contact opnemen met de klantendienst:
telefonisch: +32 11 40 14 08
per e-mail

De Koper die een beroep wil doen op de garantie dient de artikelen onder garantie die hij online aankocht en die werden verzonden, op zijn eigen kosten aan Brouwland te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 48 uur na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

27. Kan ik mijn garantie verliezen?

Geen enkele garantie is van toepassing indien:

 • het goed bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • jijzelf wijzigingen aan het goed hebt aangebracht of het goed niet op correcte wijze hebt gebruikt;
 • je de gebruiksinstructies of handleiding niet hebt nageleefd;
 • je het goed opzettelijk stuk hebt gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen;
 • je de goederen niet goed hebt onderhouden;
 • er sprake is van externe factoren zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • je de originele factuur niet kan voorleggen, deze gewijzigd is of onleesbaar werd gemaakt;
 • Brouwland niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd kreeg om deze te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen.

28. Moet ik zelf iets betalen als mijn goederen onder garantie vallen?

Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd EXW Beverlo (Incoterms 2020), tenzij voor Consumenten. Je moet dus steeds alle verzendings- en andere kosten betalen.

Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden

29. Waarvoor is Brouwland aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van Brouwland ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; (2) het bedrag dat Brouwland in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Brouwland aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

Ten aanzien van de Koper is Brouwland in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, noch voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal Brouwland volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.

Brouwland is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden op dewelke beroep werd gedaan, etc. Ingeval van overmacht en/of hardship kan Brouwland naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Koper ontbinden; (3) de Koper uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

30. Welke van mijn gegevens gebruikt Brouwland en wat doet zij hiermee?

Bij elk bezoek aan de Website herkent de webserver van Brouwland automatisch enkel jouw domeinnaam, niet jouw e-mailadres. Brouwland bewaart jouw e-mailadres wel bij een bezoek aan de Website als je boodschappen/vragen plaatst op deze Website en/of als je dit aan ons communiceert, en dit samen met alle informatie die je vrijwillig verstrekt, bv. wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Brouwland ontvangt (en bewaart) geen gegevens met betrekking tot de betaling en is hiervoor geenszins aansprakelijk (zie vraag 14. Kan in veilig online betalen?).
Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de Website te verbeteren, om de inhoud en de lay-out van de pagina’s te optimaliseren voor elke individuele bezoeker, alsmede om je op de hoogte te stellen van updates van de Website en om je later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op de Website gebruikt Brouwland cookies om jouw voorkeuren te registreren, zoals informatie over jouw boodschappenlijst en om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet met uitzondering van de sociale media zoals hieronder omschreven. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. Hiervan word je op de hoogte gesteld via een pop-up scherm.

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
per e-mail
per brief: Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo – België.

Brouwland behandelt alle door een Koper verstrekte gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heb je het recht alle gegevens op jouw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.

Je kan je steeds, gratis en op aanvraag, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor moet je contact opnemen met Brouwland. Dit kan op bovenvermeld e-mailadres en postadres.

Alleen al door het feit dat de Koper op de Website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze Brouwland om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit.

Wees je ervan bewust dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op jouw eigen risico.
De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Sociale media

Hier informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze social media bedrijfspagina’s. Brouwland maakt gebruik van social media om jou op de hoogte te houden. Je kan ons volgen op de onderstaande social media platformen.

Wanneer jij onze bedrijfspagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van jou verwerkt. Brouwland en het social media platform zijn er ieder afzonderlijk of gezamenlijk verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

Het social media platform beheert de IT-infrastructuur van het platform, heeft zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid en onderhoudt met jou een eigen gebruiksrelatie (voor zover je een geregistreerde gebruiker bent van het social media platform). Op de gegevens die social media platformen van jou verzamelen, heeft Brouwland geen invloed Het social media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens.

Doel van onze gegevensverwerking op/via sociale media

Op onze bedrijfspagina delen wij bepaalde informatie met onze klanten. Wanneer jij een reactie, video, foto, like plaatst, zijn jouw gegevens openbaar. De verwerking van deze (persoons)gegevens vindt plaats met als doel informatie te verstrekken.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is ons gerechtvaardigd belang om via het social media platform te communiceren met onze klanten en reclame te maken voor ons bedrijf.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:
Als je ons een vraag voorlegt op onze bedrijfspagina, kunnen wij je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar een ander communicatiekanaal zoals Facebook Messenger, Twitter DM of e-mail. Je kan ons te allen tijde vertrouwelijke vragen voorleggen door een bericht te sturen naar het in deze privacyverklaring vermelde adres. Gegevens die ons vertrouwelijk (bijv. per privébericht, brief of e-mail) worden voorgelegd, worden niet doorgegeven aan organisaties buiten Brouwland. Hiervan zijn uitgezonderd bedrijven die in onze opdracht en volgens onze instructies gegevens verwerken, zoals social media bureaus. We hebben hiermee goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Openbare berichten blijven op de tijdlijn staan, zolang deze niet door jou (of door ons ingeval van ongepastheid) worden verwijderd. Gegevens die ons vertrouwelijk worden voorgelegd, worden door ons uiterlijk enkele dagen na de laatste beantwoording verwijderd of ontdaan van hun identificerende kenmerken (geanonimiseerd).

31. Kan ik mij beroepen op schuldcompensatie?

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Brouwland en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

32. In welke talen kan ik deze Algemene Voorwaarden terugvinden?

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op de Website, in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

33. Wat bij geschillen?

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Als Consument kan je er wel voor opteren een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van het geschil in te dienen bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie (bereikbaar via volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Deze dienst zal de aanvraag zelf behandelen of doorsturen naar een bevoegde entiteit.

Ben je een Consument met woonplaats buiten België (maar binnen de EU), dan kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.