Privacybeleid

De Franse, Duitse en Engelse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

Brouwland hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van zijn klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met je gegevens.

In deze privacyverklaring willen we je op een heldere en transparante manier uitleggen waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Bv Brouwland, met maatschappelijke zetel te 3581 Beverlo, Korspelsesteenweg 86, en met ondernemingsnummer 0412.461.618 (hierna “Brouwland”), is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. Dit betekent dat wij beslissen “hoe” en “waarom” jouw persoonsgegevens verwerkt worden.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt met betrekking tot het gebruik van je gegevens, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’) via volgende contactgegevens:

Bv Brouwland
Data Protection Officer
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo
België
E-mail

2. Gegevensverzameling

2.1 Welke gegevens verzamelen wij?

Om gebruik te maken van onze website www.brouwland.com (hierna de “Website”), moet je als gebruiker geen persoonlijke informatie opgeven. Wanneer wij je persoonsgegevens vragen, heb je het recht om niet op deze vraag in te gaan. Die weigering kan het functioneren van bepaalde delen van de website echter verhinderen (vb. het bestelproces).

De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door jou worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, …)
 • Contactgegevens (e-mailadres, adres, …)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, …)
 • Interessegebieden
 • Beeld- en geluidsopnames
 • Technische gegevens over je bezoek aan onze website (IP-adres, IP-adres van je internet service provider, tijdstip van toegang tot de website, …)
 • Opleiding, vorming, loopbaan (met het oog op een mogelijke aanwerving)

In principe vragen we jou geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal Brouwland je uitdrukkelijke toestemming vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

2.2 Wanneer verzamelen wij gegevens?

Brouwland verzamelt onder meer gegevens wanneer:

 • Je klant wordt,
 • Je een profiel aanmaakt op onze website,
 • Je een formulier invult op onze website,
 • Je contact opneemt via één van onze communicatiekanalen (telefoon, post, social media, shop, …),
 • Je je inschrijft op onze nieuwsbrieven,
 • Je deelneemt aan wedstrijden,
 • Je formulieren die wij voorleggen invult,
 • Je door onze bewakingscamera’s in onze gebouwen wordt gefilmd,
 • Je onze website bezoekt via cookies, web beacons en andere technologieën (meer informatie vind je in ons cookiebeleid)

2.3 Waarom verzamelen wij gegevens?

Brouwland verzamelt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die we hierna verder omschrijven. Hiervoor gebruiken we zowel de gegevens die jij ons bezorgd hebt, als de gegevens die automatisch door onszelf verzameld werden zoals gegevens over je bezoek aan onze website.

Leveren van bestellingen
Om jouw bestelling te kunnen leveren hebben we je identificatie- en contactgegevens nodig. Wij geven in dit proces je gegevens ook door aan anderen zoals bijvoorbeeld transportfirma’s zodat jouw bestelling bezorgd kan worden en jij op de hoogte gehouden kan worden over je bestelling. Van deze partners eisen we dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met jouw gegevens.

Leveren van diensten
Net zoals voor bestellingen, hebben we voor het leveren van diensten zoals workshops een aantal persoonsgegevens nodig. Als we voor deze diensten partners onder de arm nemen, eisen we ook van hen dat zij de privacy van jouw gegevens garanderen.

Nieuwsbrieven en mailings
We houden je graag op de hoogte over de Brouwland nieuwtjes, aanbiedingen, acties, evenementen… . Je kan je daarom inschrijven op onze nieuwsbrieven. Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Mijn Brouwland
In jouw “Mijn Brouwland” account staan persoonlijke gegevens zoals onder meer je naam en adresgegevens. We houden hier ook de historiek van je bestellingen bij, zodat je die zelf ook gemakkelijk kan raadplegen.

Achteraf betalen
In sommige gevallen staan wij bepaalde klanten toe om achteraf te betalen. Om dit te kunnen toelaten, checken wij jouw kredietwaardigheid via een extern bureau. Zij krijgen enkel de gegevens die nodig zijn om hun dienstverlening aan ons te kunnen volbrengen.

Debiteurenbeheer
Om je er aan te herinneren dat je nog openstaande facturen hebt, kunnen we je contacteren. In bepaalde gevallen doen we dat niet zelf, maar geven we je gegevens door aan een externe partner die het debiteurenbeheer voor ons uitvoert. Ook zij krijgen enkel de gegevens die nodig zijn om hun dienstverlening aan ons te kunnen volbrengen.

Social media
In principe krijgen wij je persoonsgegevens rechtstreeks van jou, tenzij je er voor kiest je te registreren via een social media account (vb. Facebook). Dan worden je gegevens verzameld via je social media profiel. We raden je aan om de privacy policy van je social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door hen worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van de social media login functie. Wij versturen geen van de persoonlijke gegevens die je via de website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt.

Werving
Gegevens die wij verkregen in het kader van een sollicitatie, zoals loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat, zullen enkel voor wervingsdoeleinden gebruikt worden.

Wettelijke verplichtingen
Om te voldoen aan verschillende wetten en regelgevingen, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, houdt Brouwland bepaalde persoonsgegevens bij. In sommige gevallen moeten deze verstrekt worden aan derden.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder meer gebruik van een derde partij voor:

 • het ontwikkelen en verzorgen van de internetomgeving (webdeveloping, webhosting)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en mailings
 • het bezorgen van bestellingen
 • het geven van workshops
 • het debiteurenbeheer
 • de kredietwaardigheidchecks

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER.

Wel kan Brouwland niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens.

4. Bescherming van je gegevens

4.1 Veiligheid

Brouwland doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. We doen hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die wij hebben optimaal wordt beveiligd. Zo kunnen bijvoorbeeld enkel die personen aan jouw gegevens die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken en nemen wij regelmatig backups om te vermijden dat je gegevens verloren gaan. We testen en evalueren onze maatregelen ook regelmatig en zorgen ervoor dat al onze medewerkers uitgebreid geïnformeerd zijn over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Helaas kunnen wij geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere websites

Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. Brouwland draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van jouw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

5. Bewaartermijn van je gegevens

Brouwland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is: zodra de wettelijke bewaartermijn of het doeleinde waarvoor we je gegevens verzameld hebben bereikt is, worden ze verwijderd.

6. Jouw rechten

6.1. Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage op de gegevens die jou aanbelangen. Zo kan je ons onder meer vragen welke gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we dit doen.

6.2 Recht op rechtzetting

Als wij over foute gegevens van jou beschikken, mag je ons dit laten weten zodat wij ze kunnen rectificeren.

6.3 Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om de gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan echter wel zijn dat wij het recht hebben om bepaalde gegevens te blijven bewaren, onder meer om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6.4 Recht op beperking

In bepaalde gevallen kan je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je gegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid te controleren.

6.5 Recht van bezwaar

Je kan op elk ogenblik bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gaat het over marketing, dan doen wij zo snel mogelijk het nodige. Weegt ons belang echter zwaarder door dan het jouwe, hebben wij het recht om je gegevens te blijven gebruiken.

6.6 Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

6.7 Recht op het intrekken van de toestemming

Voor verwerkingen waarvoor je je toestemming hebt gegeven, kan je te allen tijde die toestemming weer intrekken.

6.8 Contact

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, volstaat het om de functionaris voor gegevensbescherming van Brouwland te contacteren via post of e-mail, samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart.

Bv Brouwland
Data Protection Officer
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo
België
Brouwland is bereikbaar per e-mail.

Denk je dat onze verwerking van jouw gegevens niet in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Wijziging privacyverklaring

Brouwland is bekommerd om jouw privacy en doet er alles aan om er voor te zorgen dat het beleid voor de bescherming van je persoonlijke gegevens volledig in regel is met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
 • Vanaf 25 mei 2018: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; Verordening [EU] 2016/679)

Deze Privacyverklaring is al gebaseerd op de AVG en bevat bepaalde procedures die pas vanaf 25 mei 2018 operationeel zullen zijn.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd zijn.
Brouwland kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de website te plaatsen.